FAIL (the browser should render some flash content, not this). 
Cauta pe site:
CAUTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizualizarea in timp real a rezolutiilor dosarelor de solicitare pentru dispozitivele medicale specifice diabetului zaharat(senzori de monitorizare glicemica continua sau/si pompe de insulina) pentru pacientii din judetele arondate Institutului, rezolutii date de catre Comisia regionala de evaluare si aprobare a dosarelor de solicitare pentru dispozitivele medicale specifice din cadrul institutului

 

INGRIJIREA SI STUDIUL DIABETULUI IN EUROPA

Diabetul zaharat este o problem? de s?n?tate major? din ce în ce mai r?spândit? în Europa, o problem? a tuturor vârstelor ?i a tuturor continentelor.

Diabetul produce cre?terea morbidit??i ?i mortalitate precoce.

Este în puterea guvernelor ?i a ministerelor de s?n?tate de a crea condi?ii prin care s? se ating? o reducere important? a amploarei acestei boli ?i a mortalit??ii pe care o provoac?. ??rile trebuie s? acorde o recunoa?tere oficial? problemei diabetului ?i s? pun? la dispozi?ie resurse pentru solu?ionarea ei. Planuri pentru prevenirea, identificarea ?i tramentul diabetului ?i în particular a complica?iilor sale - cecitatea, insuficien?a renal?, gangrena ?i amputa?ia, boal? coronarian? agravat? ?i accidentele vasculare cerebrale - trebuie elaborate la nivele locale na?ionale ?i regional europene.

Scopurile generale ?i obiectivele enun?ate în continuare, pot fi atinse prin activit??i organizate ale serviciilor medicale, printr-o colaborare activ? cu diabeticii, familiile lor, prietenii, colegii de munc? ?i asocia?iile lor; în îngrijirea de c?tre ei însu?i a diabetului ?i educarea lor pentru aceasta; în planificarea asigurarea ?i controlul unei asisten?e medicale de calitate; în r?spândirea în organiza?ii na?ionale, regionale ?i interna?ionale a informa?iilor asupra men?inerii st?rii de s?n?tate; în promovarea ?i aplicarea rezultatelor ob?inute din cercetare.

Scopuri generale pentru diabetici la copii ?i adul?i.

 • Îmbun?t??irea continu? a st?rii de s?n?tate ?i apropierea de normal a duratei ?i calit??ii vie?ii.

 • Prevenirea ?i tratamentul diabetului ?i a complica?iilor lui prin intensificarea eforturilor de cercetare.

OBIECTIVELE

 • Elaborarea, ini?ierea ?i evaluarea de programe curpinz?toare pentru depistarea ?i controlul diabetului precum ?i a complica?iilor lui, având drept componente majore autocontrolul ?i suportul comunit??ii.
 • Îmbun?t??irea inform?rii popula?iei ?i a personalului sanitar despre oportunit??ile prezente ?i necesit??ile viitoare în prevenirea complica?iilor diabetului ?i a diabetului însu?i.
 • Organizarea instruirii ?i educ?rii asupra tratamentului ?i îngrijirii diabeticilor de toate vârstele, pentru familiile, prietenii colaboratorii acestora precum ?i pentru echipele de îngrijire diabetologic?.
 • Asigurarea c? îngrijirea copiilor diabetici este realizat? de persoane ?i echipe specializate atât în tratamentul diabetului cât ?i al copiilor, ?i c? familiile cu copii diabetici primesc ajutor social, economic ?i afectiv necesar.
 • Consolidarea centrelor existente, specializate în tratamentul, educa?ia ?i cercetarea diabetului. Crearea de noi centre acolo unde este nevoie ?i acolo unde se poate.
 • Promovarea independen?ei ?i echit??ii pentru to?i diabeticii - copii, adolescen?i, persoane active ?i persoane în vârst?.
 • Înl?turarea obstacolelor la integrarea complet? a diabeticilor în societate.
 • Implementarea de m?suri eficiente pentru prevenirea costisitoarelor complica?ii:
 • Reducerea cu o treime sau mai mult a cazuri noi de cecitate provocate de diabet;
 • Reducerea cu cel pu?in o treime a num?rului de diabetici care intr? în stadiul final de insuficien?? renal?;
 • Reducerea la jum?tate a ratei de amputa?ii datorate gangrenei diabetice;
 • Reducerea morbidit??ii ?i a mortalit??ii provocate de boala coronarian? la diabetici prin programe sus?inute de reducere a factorilor de risc;
 • Prognosticul sarcinilor la femeile diabetice s? fie asem?n?tor cu al femeilor nediabetice;
 • Realizarea de sisteme de monitorizare ?i control, folosind informatica de vârf, pentru asigurarea calit??ii asisten?ei medicale acordate diabeticilor ?i pentru metodele de laborator ?i tehnici de diagnostic, tratamentul ?i autocontrol al diabetului;
 • Promovarea colabor?rilor europene ?i interna?ionale în programele de cercetare ?i dezvoltare a diabetului prin organiza?ii na?ionale ?i regionale ?i Organiza?ia Mondial? a S?n?t??ii, într-un parteneriat activ cu asocia?iile diabeticilor.

În spiritul programului Organiza?iei Mondiale a S?n?t??ii „S?n?tate pentru to?i" se ac?ioneaz? pentru a stabili un mecanism comun între Organiza?ia Mondial? a S?n?t??ii ?i IDF (Interna?ional Diabetes Federation), biroul pentru Europa, pentru a ini?ia, accelera ?i facilita implementarea acestor recomand?ri.

În esen?? deci, aceast? declara?ie, care a devenit un amplu program de optimizare al îngrijirii diabetului în România, prevede reducerea semnificativ? a complica?iilor cronice ale diabetului, cre?terea duratei de supravie?uire a acestor pacien?i, paralel cu ameliorarea calit??ii vie?ii acestora prin îmbun?t??irea calit??ii pacien?ilor cu diabet zaharat.

Copyright 2007-2011 © INDNBM "Prof. Dr. N. C. Paulescu". Toate drepturile rezervate