Luni - Duminica 24/7h

(in sediul din Str. Ion Movila)

021 210 84 99

secretariat@paulescu.ro

Str.Ion Movila 5-7

Sector 2, Bucuresti

Legislatie

ORDIN

privind aprobarea organizarii si desfasurarii programului national de diabet zaharat


În temeiul prevederilor:

  • Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Art. 362, Titlul XI (Finantarea unor cheltuieli de sanatate) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii;
  • Art. 50, Titlul II (Programele Nationale de Sanatate) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii;
  • Titlul VIII (Asigurarile sociale de sanatate) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii
  • Hotarârii Guvernului pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiaza asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala
  • Hotarârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice;

Ministrul sanatatii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul

ORDIN

Art. 1. – (1) Programul national de diabet zaharat are ca scop îmbunatatirea starii de sanatate, cresterea sperantei de viata a bolnavilor de diabet zaharat, precum si asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu diabet zaharat, cuprinsi în program.
(2) Programul national de diabet zaharat cuprinde trei componente si anume: “Preventia si controlul în diabet si alte boli de nutritie”, “Tratamentul cu insulina al bolnavilor cu diabet zaharat” si “Tratamentul cu antidiabetice orale al bolnavilor cu diabet zaharat”.
(3) Programul national de diabet zaharat se finanteaza integral din bugetul Ministerului Sanatatii Publice prin transfer de la bugetul de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si din venituri proprii, de la data intrarii în vigoare a actului normativ emis în acest sens în conditiile legii pentru componentele “Tratamentul cu insulina a bolnavilor cu diabet zaharat” si “Tratamentul cu antidiabetice orale a bolnavilor cu diabet zaharat”. Componenta “Preventia si controlul în diabet si alte boli de nutritie”, se va finanta direct din bugetul Ministerului Sanatatii Publice.
Art. 2. – (1) Coordonarea activitatii de specialitate se realizeaza la nivel national prin Agentia Nationala de Programe.
(2) Coordonarea activitatii de specialitate se realizeaza la nivelul fiecarui judet prin unitatea judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti de implementare a programului, de diabet zaharat, structura fara personalitate juridica în cadrul serviciului programe de sanatate judetean, numita în continuare “unitatea judeteana” care se înfiinteaza în termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României Partea I a prezentului ordin.
(3) Pe lânga rolul de coordonator, unitatea judeteana implementeaza, valideaza, gestioneaza si raspunde la nivel judetean si a Municipiului Bucuresti de derulare a programului de diabet zaharat.

(4) Unitatea judeteana este formata din:
medicii de specialitate sau cu competenta în diabet, nutritie si boli metabolice din unitati sanitare publice sau private aflati în relatie contractuala directa sau prin unitatile sanitare, cu casele de asigurari de sanatate
responsabilul judetean si al Municipiului Bucuresti al programului de la nivelul autoritatii de sanatate publica
responsabilul programului de la nivelul casei de asigurari de sanatate.
(5) Activitatea unitatii judetene este coordonata de responsabilul judetean si al Municipiului Bucuresti al programului de la nivelul autoritatii de sanatate publica.
Art. 3. – (1) Pentru cresterea accesului la îngrijiri, monitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat se asigura de catre medicii de familie, medicii specialisti desemnati si medicii de specialitate sau cu competenta în diabet, nutritie si boli metabolice.
(2) Medicii specialisti desemnati aflati în relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, sunt nominalizati de Autoritatea de sanatate publica la propunerea unitatii judetene, în conditiile în care exista un deficit de medici de specialitate sau cu competenta în diabet, nutritie si boli metabolice.
(3) Medicii de familie aflati în relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate asigura monitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat tip 2 cu medicatie orala, conform recomandarilor medicului specialist sau cu competenta în diabet, nutritie si boli metabolice.
(4) Medicii specialisti desemnati asigura monitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratati conform recomandarilor medicului specialist sau cu competenta în diabet, nutritie si boli metabolice.
(5) Medicii de specialitate sau cu competenta în diabet, nutritie si boli metabolice asigura monitorizarea tuturor bolnavilor cu diabet zaharat cuprinsi în program, fac evaluarea initiala, stabilesc schema terapeutica si planul de monitorizare si asigura reevaluarea bolnavilor cu diabet zaharat.
(6) Transmiterea schemelor terapeutice si a planului de monitorizare individual, prin scrisoare medicala, de la medicii specialisti sau cu competenta în diabet, nutritie si boli metabolice la medicii de familie si la medicii specialisti desemnati, se face prin intermediul bolnavului.
(7) Modul de acordare a consultatiilor, prescrierea tratamentului si responsabilitatile medicilor sunt prevazute în anexa 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 4. – (1) Monitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat tip 2 cu medicatie orala specifica, face parte din serviciile medicale prevazute în pachetul de servicii de baza pentru asistenta primara.
(2) Monitorizarea bolnavilor insulinotratati, face parte din serviciile medicale prevazute în pachetul de servicii de baza pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate.
(3) Decontarea serviciilor mentionate la alin. (1) si (2) se realizeaza conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si a Normelor metodologice de aplicare.
Art. 5. – (1) Medicamentele specifice diabetului zaharat se acorda pe baza prescriptiilor medicale eliberate de catre medicii de specialitate sau cu competenta în diabet, nutritie si boli metabolice, de catre medicii specialisti desemnati si de catre medicii de familie (conform schemei terapeutice stabilita în scrisoarea medicala de catre medicul de specialitate sau cu competenta în diabet, nutritie si boli metabolice), conform dispozitiilor legale în vigoare.
(2) Medicamentele antidiabetice pentru tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat se prescriu pentru o perioada de pana la 90 zile.
Art. 6. – Pentru cresterea accesului la tratament al bolnavilor cu diabet zaharat cuprinsi în program, eliberarea medicamentelor antidiabetice orale se face prin farmaciile de circuit deschis aflate în relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate începând cu data de 1 octombrie 2006.
Art. 7. – (1) Eliberarea medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor se realizeaza prin farmaciile cu circuit închis apartinând unitatilor sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii Publice sau ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie.
(2) Unitatile sanitare, inclusiv cele ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, prin ale caror farmacii se elibereaza medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor se propun de catre autoritatea de sanatate publica si directiile medicale ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, se aproba de catre ministrul sanatatii publice si sunt comunicate Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.  
(3) Achizitia medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor se realizeaza prin licitatie deschisa organizata la nivel national de Ministerul Sanatatii Publice împreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.
(4) Modul de achizitie, contractare si eliberare a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor se efectueaza potrivit procedurilor cuprinse în Ordinului ministrului sanatatii publice si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 671/253 din 12 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizarii programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
Art. 8. – Ministerul Sanatatii Publice va pune la dispozitia celor cu responsabilitati în derularea programului softul certificat, iar medicilor de familie le va asigura si testele si glucometrele necesare monitorizarii bolnavilor cu diabet zaharat pe care ii au în evidenta potrivit prezentului ordin.
Art. 9. –  (1) Dispozitiile prezentului ordin se aplica si unitatilor sanitare apartinând ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie.
(2) Dispozitiile prezentului ordin se aplica începând cu 1 octombrie 2006.
Art. 10. – Ministerul Sanatatii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Autoritatile de sanatate publica, casele de asigurari de sanatate si institutiile, structurile nominalizate, furnizorii de servicii medicale si farmaceutice aduc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 11. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.