Luni - Duminica 24/7h

(in sediul din Str. Ion Movila)

021 210 84 99

secretariat@paulescu.ro

Str.Ion Movila 5-7

Sector 2, Bucuresti

Regulament de ordine interioara pacienti

Extras din Regulamentul de ordine interioara al INDNBM ,,Prof. dr. N.C. Paulescu” :


Secţiunea a IX a Regulamentul de ordine interioară pentru pacienti


Art. 51 (1) Pacientilor internaţi li se aduc la cunoştinţă, la internare, prin afișare în locurile
special destinate informării pacientului, prevederile Regulamentului de ordine interioară carei
privesc şi vor semna de luare la cunoştinţă despre acestea în consimțământul de informare
care se găsește în foaia de observaţie clinică generală, această semnătură reprezentând forma
de asumare a regulilor stabilite pentru pacient și aparținător de către institut.
(2) Regulamentul de ordine interioară al pacientilor cuprinde obligaţiile şi drepturile acestora
pe perioada internării.
(3) Obligatiile pacientilor, pe timpul internării în institut, sunt:

 1. Să ia la cunoştinţă, la internare, de prevederile Regulamentului de ordine interioară al
  pacientului şi să semneze pe foaia de observaţie clinică, în caz contrar asumându-si
  consecinţele neinternării.
 2. Prezentarea tuturor actele necesare la internare, conform regulilor stabilite de cadrul
  legislativ în vigoare.
 3. Respectarea conduitei terapeutice (cooperarea la tratament) iar procurarea de medicamente
  din afara spitalului nu este permisă decât cu avizul medicului. Se interzice cu desăvârşire
  înstrăinarea medicamentelor prescrise în spital.
 4. Informarea medicului curant (de gardă) / asistentei de salon în legătură cu orice modificare
  apărută în evoluţia stării sale de sănătate.
 5. Continuarea efectuării tratamentului la domiciliu (după externare) conform recomandării
  medicului curant și respectarea recomandărilor privind stilul de viață după externare, inclusiv
  revenirea la controlul ulterior în ambulator.
 6. Să respecte regulile de menținere a liniștii, să evite convorbirile la telefon pe timpul vizitei
  și contravizitei;
 7. Respectarea integrităţii bunurilor din patrimoniul institutiei, a inventarului ce se predă
  bolnavului la internare şi folosirea cu grijă si corectă a instalaţiilor sanitare la dispozitie.
 8. Să prezinte medicului de familie biletul de ieşire din spital şi scrisoarea medicală primite la
  externare.
 9. Să respecte personalul (ne)medical din institutie, să aibă o atitudine principială și corectă
  faț de acesta, fiindu-i interzise injuriile și vocabularul neprincipial.
 10. Să predea fără întârziere hainele şi încălţămintea la garderobă iar dacă aceasta nu poate
  asigura depozitarea, să le ambaleze în sacii puși la dispoziție de personalul secției.
 11. Să respecte regulile de ordine interioară ale institutului afişate la locuri vizibile.
  (3) În spațiile interioare ale institutului sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de
  băuturi alcoolice, jocurile de noroc.
  (4) Repausul la pat și odihna pe durata indicată de medicul curant este obligatorie în
  intervalele recomandate. Deplasările pentru investigaţii şi tratamente se vor face numai la
  indicaţia medicului curant. Dacă un pacient are probleme de deplasare și are nevoie să se
  deplaseze în interiorul sau în afara secției, va solicita sprijin direct, efectiv, personalului
  auxiliar și va înforma despre aceasta asistentul responsabil de salon. Deplasările se pot efectua
  numai în intervalele orare care exced vizita și contravizita, servirea mesei, timpul de odihnă /
  repaus la pat.
  (5) Se recomandă evitarea consumării alimentelor conservate şi a celor contraindicate de
  medici.
  (6) Pacientii au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu ceilalţi bolnavi şi cu
  personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice
  manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiiţă pe un ton
  adecvat si imediat ce este posibil medicului curant sau medicului şef de secţie, care sunt
  obligaţi să asculte şi să rezolve orice plângere.
  (7) Pacientii sunt obligaţi să păstreze curăţenia saloanelor, culoarelor şi grupurilor sanitare şi
  să ajute la menţinerea curăţeniei în unitate.
  (8) Este interzisă cu desăvârşire părăsirea spitalului fără bilet de voie semnat de medicul
  curant şi aprobat de medicul şef de secţie sau inlocuitorul său.
  (9) Plecarea din spital, atunci când starea pacientului o permite, este permisă la solicitarea
  expresă a unor instituţii (tribunal).
  (10) În mod cu totul excepţional (calamităţi, chemări ale comisiei de expertiză, probleme
  familiare urgente), după o atentă analiză, se pot acorda invoiri de câteva zile, la propunerea
  medicului curant si cu aprobarea medicului şef de secţie.
  (11) Vizitarea bolnavilor este permisă conform programului afișat la locurile vizibile din
  spital și conform prevederilor legale în vigoare și a regulilor de acces proprii stabilite.
  (12) Șeful secției poate permite vizitatrea pacienților în afara programului stabilit numai ăn
  cazuri cu totul speciale (pacienți în stare gravă, imobilizați etc) dându-și acordul verbal în
  acest sens.
  (13) Medicul de gardă, pentru situații deosebite, poate aproba vizitarea unor pacienți din
  secțiile pe care le asigură răspunzând de modul cum a organizat desfășurarea vizitei. Vizitarea
  este permisă pentru cel mult trei vizitatori, pentru o durată de timp ce nu va depăși o jumătate
  de oră.
  (14) Bolnavii sunt obligați să explice familiilor și să lămurească aparținătorii în legătură cu
  respectarea cu strictețe a dispozițiilor privind vizitarea bolnavilor pentru a evita deplasările
  inutile.